Zofia Karczewska

academic researcher, University of Bialystok
  • Poland

Stakeholder Group

Academia