Meti Leta Gonfa

Analyst, private bank
  • Ethiopia

Stakeholder Group

Other