Anthony Zacharzewski

President, The Democratic Society
Malavika Jayaram

Executive Director, Digital Asia Hub

Salil Shetty

Secretary General, Amnesty International