Salil Shetty

Secretary General, Amnesty International
  • Amnesty International
  • Contributors
  • United States of America