Go to the profile of Stilyana Tasheva

Stilyana Tasheva

Former OECD Forum Programme Intern, OECD
Go to the profile of Giovanni Vignato
Giovanni Vignato

Instructor, FIDE (World Chess Federation)